" /> MSDS sản phẩm của Nam Châm Đại Việt – CÔNG TY TNHH NAM CHÂM ĐẠI VIỆT

MSDS sản phẩm của Nam Châm Đại Việt

BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

1.      TÊN SẢN PHẨM – Product Name

Nam châm đất hiếm NdFeB, mạ NiCuNi  – NdFeB rare-earth magnet, NiCuNi plating

2.      THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN – Composition / Information on Ingredients

Thành phần – Composition

Mục – Item Nguyên tố – Element Tỷ lệ – Content (Wt%) Số đăng ký CAS
Nd (Neodymium) 28 – 33 7440 – 00 – 8
Magnet

Nam châm

Fe (sắt) 61 – 70 7439 – 89 – 6
B (Bo) 0.5 – 1.5 7440 – 42 – 8
Dy 1.5 – 2.5 7429 – 91 – 6
Tb 0.3 – 0.7 12008 – 31 – 0
Ni 0.06 – 0.09 7440 – 02 – 0
Co 0.02 – 2.0 7440 – 48 – 4
Others (khác)
Độ dày lớp mạ (plating thickness): > 13 µm
 • Ký hiệu hóa học: NdFeB – Chemical symbol: NdFeB
 • Chất độc hại hoặc có hại: B – Pernicious or harmful substance: B

3.       NHẬN DẠNG MỐI NGUY – Hazards Identification

 • Nguy hại chính: Không áp dụng ở thể rắn / Major: N/A in a state of solid.
 • Nguy hiểm về vật lý và hóa học: Nếu cho nam châm vào nước thời gian dài nó có thể sinh ra khí hydro – Physical and chemistry endanger: After dipping magnets in the water and acid for a long time, it can produce hydrogen.
 • Đối với sức khỏe con người: nếu tiếp xúc với nam châm trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng tăng cao hơn với da của người nhạy cảm – Human body health: sensitive skin can arise tetter if come into contact with magnets for a long time.
 • Đối với môi trường: Nếu nhúng nam châm trong nước hay axit thời gian dài thì B (Boron) có thể tách ra, lắng đọng xuống – Environment: After dipping magnets in the water and acid for a long time, it can deposit B.

4.      BIỆN PHÁP SƠ CỨU / First Aid Measures

 • Hít phải: Không xảy ra ở trạng thái rắn – Inhalation: N/A in a state of solid.
 • Nếu hít phải bột trong quá trình sử dụng phải rửa sạch lỗ mũi và cổ họng và đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần thiết – If inhale powder during the process or operation, must clean your nostril and throat with lukewarm result a doctor if necessary.
 • Đối với da: Không xảy ra ở trạng thái rắn – Skin: N/A in a state of solid.
 • Nếu tiếp xúc với bột thì rửa bằng nước xà phòng – If come into contact with powder, clean with soapsuds.
 • Mắt: Rửa bằng nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần thiết – Eyes: wash it with clear water, see a doctor if necessary.
 • Nuốt phải: nhổ ra, gây nôn và đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần thiết – Swallow: spit it at once and induce vomiting, see a doctor if necessary.

5.      BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY – Fire Fighting Measures

 • Phương pháp dập lửa: cát khô hoặc bột hóa học. Không sử dụng nước, oxit carbon, khí halogen, chất làm cứng – The method putting out a fire:dry sand or chemical powder. Don’t use water,oxide carbon, halogen gens gas, hardening agent.
 • Biện pháp phòng cháy: Không cháy ở trạng thái rắn, ở dạng bột thì rất dễ cháy. Nếu cháy thì dùng cát khô phủ lên vùng bị cháy và rút chất dễ cháy ra khỏi vùng cháy – Fire-retardant measure: don’t fire in a state of solide. But powder easily burn, in case the condition of a fire happens, cover it with dry sand and with draw an substances that from the spot burn easily.

6.      BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TAI NẠN / Accidental Release Measures

Phòng trừ ở trạng thái rắn – Method of elimination: in a state of solid

 • Vận hành theo đúng quy trình – Operate according to security procedure
 • Lưu trữ trong hộp kín – Store in the closed container

Ở trạng thái bột – In a state of powder.

 • Giữ trong khí bảo vệ – Keep in protective gas
 • Vận hành theo đúng quy trình – Operate according to security procedure
 • Lưu trữ trong hộp kín – Store in the closed container
 • Không sử dụng máy hút bụi – Don’t use vacuum cleaner
 • Không để nam châm gần các thiết bị đo, dụng cụ y tế – Do not to put magnets near medical devices, measuring instruments.

Môi trường: Không – Environment: nothing

7.      XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN / Hangding and storgae

 • XỬ LÝ / Hangding
 • Nhân viên thao tác với nam châm phải đeo găng tay – The person who operates magnets with your hands need to wear the glove.
 • Nam châm có thể thu hút các nam châm hoặc sắt thép khác, vì vậy phải chú ý đến việc bị kẹp tay trong quá trình lắp ráp gây hại cho sức khỏe – The magnet can attract other magnets or iron and steel , so we show a pay attention to pinch our hands during the assembly harm to health.
 • Không để nam châm gần thiết bị điện tử, đồng hồ điện tử hoặc thẻ từ – Be sure not to make magnets near the electric equipment, electron watch or magnetic card.
 • Không để nam châm gần các thiết bị đo, dụng cụ y tế – Do not to put magnets near medical devices, measuring instruments.
  • BẢO QUẢN / Storgae
 • Bảo quản trong môi trường khô ráo – Store in a dry environment
 • Các sản phẩm từ tính nên được bảo quản trong hộp kín và phải dán nhãn bắt mắt bên ngoài – Magnetism products should store in a closed container and should stick on a eye-catching label outer.

8.      KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO VỆ CÁ NHÂN  – Exposure controls / Personal protection

 • Biện pháp kỹ thuật: do sản xuất từ bột nên đặt trong môi trường kín có khí ga bảo vệ – Engineering measure: Due to the production of flour, it should be placed in a closed environment with gas protection.
 • Bảo vệ cá nhân trong quá trình sản xuất – Personal protection during the production
 • Hơi thở: Không áp dụng (sản xuất trong môi trường kín) – Breath: N/A (production in a closed environment
 • Da: đeo găng tay cao su hoặc găng tay nhựa – Skin: wear rubber gloves or plastic gloves
 • Mắt: Không có (đeo kính bảo vệ trong quá trình sản xuất) – Eye: N /A (wear protective glasses during the process)

9.      CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC – Physical and chemical properties

 • Vật lý: thể rắn – Physical: solid
 • Màu: xanh trắng – Color: blue white
 • Điểm nóng chảy: 1480 °C – Melting point : 1480° C
 • Cháy nổ: Không áp dụng (cháy nổ có thể xảy ra ở trạng thái bột) – Explosion: N/A (explosion is stin possible in a state of powder )
 • Khối lượng riêng – Specific weight: 7.4 ~ 7.6 g/cm3
 • Hòa tan: không hòa tan trong nước – Dissolution: don’t dissolve in the water.

Lưu ý: Khi ngâm nam châm trong nước và trong axit, nó sẽ làm hỏng, rỉ sét và giải phóng nguyên tố Bo – Note: immersion magnet in the water and in the acid, it will spoil rust and resolve release B.

10.  TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘ PHẢN ỨNG – Stability and reactivity

 • Tính ổn định: ổn định trong môi trường trung tính – Stability: stable in the neutral atmosphere
 • Oxy hóa chậm trong nước và oxy – Oxidate in the water and oxygen slowly.
 • Phản ứng với axit, oxit cũng như halogen – React on acid, oxide as well as halogen.
 • Môi trường xung quanh: không sử dụng và lưu trữ nam châm trong các môi trường được đề cập: – Avoidable surrounding: don’t use and store magnets in the under mentioned environments:
 • Axit, kiềm, dung môi hữu cơ, dẫn nước và dầu Rượu, hydro cũng như khí ăn mòn và tia dự trữ – Acidic, alkaline, organic solvent , water and oil conductance Liquor, hydrogen as well as corrosive gas and reserved ray.

11.  THÔNG TIN ĐỘC TÍNH – Toxicological information

 • Độc cấp tính: Không độc – Acute toxicity: N / A
 • Nhưng khi nội dung của Nd đạt đến giá trị số sau, nam châm sẽ bị tăng oxy – But when content of Nd comes up to the following numerical value, the magnet will be hypertoxic.
 • Nd: TDL máu 17ug /kg – Nd: blood  TDL  17ug/kg
 • Oxit của Nd: LD miệng 1000 mg/kg – Oxide of Nd: mouth LD 1000 mg/kg
 • Khu vực: Không áp dụng – Regional : N/A
 • Gây ung thư: Không áp dụng – Carcinogenic: N/A
 • Tái sinh: Không áp dụng – Regeneration: N/A

12.  THÔNG TIN SINH THÁI – Ecological Information

 • Lan truyền: Không áp dụng – Spreading: N/A
 • Độ bền / độ phân hủy: Không áp dụng – Durative / degradability: N/A
 • Tích lũy bên trong sinh vật: Không áp dụng – Accumulate inner the creature: N/A
 • Cái khác (giới hạn như vậy): Không áp dụng – Others (suchasecology limitation) : N/A

13.  CÂN NHẮC XỬ LÝ  – Disposal considerations

 • Phương thức xử lý: lưu trữ trong hộp kín làm bằng vật liệu không từ tính – Modes of handling: store in the closed container that makes of nonmagnetic material.
 • Cách ly nguồn nước – Stay out the source of water.
 • Khi va đập nam châm vào nhau có thể phát ra tia lửa – Sparks can be emitted when a magnet hits each other.
 • Muốn tái sử dụng hãy liên hệ với chúng tôi – Want to reuse please contact us.
 • Nguyên tắc xử lý: dựa theo luật pháp quốc gia – Treatment principle: based on national law.

14.  THÔNG TIN VẬN TẢI – Transport Information

 • Đóng gói cẩn thận để tránh va đập – Carefully packaging to avoid crush.
 • Tránh nhiệt độ cao và ẩm ướt – Avoiding high temperature and wet.

Quy định vận chuyển: khi vận chuyển sản phẩm từ tính, chúng ta phải tuân thủ các quy định về chất nguy hiểm của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế – Transportation regulation: when airlifting magnetism products, we must abide by dangerous substance regulations of international airlift association.

15.  THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH – Regulatory Information

Tuân theo luật và các quy định của quốc gia – Follow national laws and regulations

16.  NHỮNG THÔNG TIN KHÁC  – Other Information

 • Tác hại khác đối với sức khỏe: Không áp dụng – Additional harm to health: N/A
 • Viết tắt: N/A = Không áp dụng – Abbreviation: N/ A = Not Applicable

Các thông tin được đề cập ở trên chỉ chịu trách nhiệm cho sản phẩm đi kèm – The above mentioned information is only responsible for the product with it is attached

Nếu nguyên liệu này sử dụng chung với các nguyên liệu khác hoặc nguyên liệu này được xử lý, những thông tin nêu trên sẽ không hợp lệ với mục đích sử dụng đặc biệt của nó, nếu thông tin nêu trên phù hợp và đầy đủ, người dùng tự quyết định và chịu trách nhiệm. – If this material and others material use jointly or this  material is processed, the above mentioned information will be invalidas to its special use, if the above mentioned information is suitable and complete, the users should decides and is responsible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986477682